सूचना
  • आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जारी भएका एम.आर.पी को संख्या: १३,३६,८३८

  • DECEMBER 31, 2016 (१६/९/२०७३) सम्म जारी भएका एम.आर.पी  को संख्या: ४६,३८,४२४
 

A. एमआरपि र हस्तलिखित राहदानी

१. एम आर पि -MRP_ भनेको के हो ?

— एम आर पि को पूर्ण रुप Machine Readable Passport (MRP) हो । यो एमआरपिको डाटा पेज(पेज नं.३ जसमा वाहकको फोटो लगाएतका सूचनाहरु राखिन्छ)मा रहेको सूचनाहरु मेशिनले पढ्न सकने हँुदा सूचनाहरु सजिलै मेशिनद्घारा extract गर्न सकिन्छ । हस्त लिखित राहदानीको तुलनामा यो सजिलो र सुरक्षित हुन्छ ।

२. के एमआरपि बनाउनु अनिवार्य छ ?

– ICAO को नियम अनुसार नोभेम्बर २४,२०१५ पश्चात  एमआरपि नभई विदेश भ्रमण गर्न पाईने छैन ।

 

B. एमआरपि बनाउने सम्बन्धमा

१.नयाँ एमआरपि बनाउन के गर्ने ?

    नयाँ एमआरपि बनाउनका लागि रित पूर्वक राहदानी फाराम भरी एमआरपिलाई तोकिए अनुसारको फाटो खिची आवेदन दिनु पर्दछ । कागजात रुजु भए पश्चात राहदानीका लागि तोकिएको शुल्क तिरी आवेदन दिनु पर्दछ । राहदानीको निमित्त आवेदन निम्न अनुसार दिन सकिन्छ ।

क) आवेदक नेपालमा भए

   राहदानी आवेदक नेपालमा रहेको अवस्थामा साधारण सेवाका लागि जुन जिल्लाबाट नागरिकता÷नाबालक परिचयपत्र जारी गरिएको हो सोही जिल्लामा स्वयं उपस्थित भई आवेदन दिन सकिन्छ ।

  यदि आवेदकलाई राहदानी तुरुन्त आवश्यक परी द्रुत सेवामा राहदानी लिनु पर्ने छ भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट राहदानी आवेदन फाराम प्रमाणिकरण गरी राहदानी विभाग नारायणहिटी काठमाण्डौमा आवेदन दिनु पर्दछ ।

ख) आवेदक विदेशमा भएमा

 विदेशमा रहेका नेपालीहरुले राहदानीका लागि आवेदन दिदा त्यहाँ अवस्थित नेपाली राजदूतावास वा यदि उक्त देशमा राजदूतावास रहेनछ भने उक्त देश जुन नेपाली राजदूतावासको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ सोहि नेपाली राजदूतावासमा आवेदन दिन सकिन्छ । विदेशमा आवेदन दिँदा द्रत सेवा उपलब्ध छैन ।

 

२.राहदानी बनाउन के के कागजात आवश्यक हुन्छ ?

क) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र(रु १ प्रति प्रतिलिपी)

ख) नावालिग(१६ वर्ष उमेर पुरा नभएको)हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी हुने नाबालक परिचयपत्र(रु १ प्रति प्रतिलिपी)

ग) द्रुत सेवा(डबल दस्तुर)मा राहदानी विभागमा आवेदन दिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्धारित ढाँचामा उपलब्ध गराईएको नागरिकता प्रमाणिकरण

घ)पहिला राहदानी लिएको भए सो (रु १ प्रति प्रतिलिपी)

३. हराएको राहदानीको लागि थप कागजात आवश्यक हुन्छ ?

  हुन्छ । यसका लागि थप निम्न कागजात आवश्यक हुन्छ ।

क) राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशित सूचना(सक्कल पत्रिका र प्रतिलिपि) ।

ख) पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी खोज्दा नभेटिएमा त्यस्तो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १ हप्ता पश्चात जारी गरिएको प्रहरी प्रतिवेदन ।

ग)विदेशमा हराएको भएमा स्थानीय प्रहरीद्घारा जारी प्रतिवेदन मात्र

४. राहदानीको निमित्त राजश्व दस्तुर कति लाग्छ ?

क) नेपालमा

अ) जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ राहदानी बनाउदा÷राहदानी नविकरण गर्दा रु.५,०००।–

आ) द्रुत सेवामा राहदानी विभाग काठमाण्डौबाट राहदानी लिँदा

रु.१०,०००।–

इ)पुरानो राहदानी हराएकोमा वा राहदानीमा क्षति पुगी नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्थामा थप दस्तुर

रु.५,०००।–

ख) विदेशमा

 हराएको वा राहदानीमा क्षति पुगी नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्थामा

अ)यस प्रकारको रकम देश अनुसार फरक पर्ने हुँदा सम्बन्धित स्थानमा रहेको नेपाली राजदुतावासमा बुझ्नु होला ।

५. राहदानीमा उल्लेखित विवरण शंशोधन गर्नु परेमा के गर्ने ?

  एमआरपि शंशोधनका लागि सोहि पुस्तिकामा शंशोधन हुन नसक्ने हुँदा राहदानी पुस्तिका नै बदल्नु पर्ने भएकोले नयाँ राहदानी नम्बर आउने हुन्छ । यसका लागिः

क) सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा राहदानी विभागमा आवेदन दिन सकिन्छ ।

ख) राहदानीको लागि बुझाईएको फाराममा गल्ति भएको रहेछ भने राहदानी जारी मितिको एक वर्ष भित्रमा शंशोधन शुल्क रु.५०००।–लाग्छ भने त्यस पश्चात नियमित शुल्क लाग्ने हुन्छ ।

ग) फाराममा भरेको विवरण अनुसार नभई राहदानीमा त्रुटी हुन गएको भएमा राहदानी जारी मितिको तीन महिना भित्रमा निःशुल्क शंशोधन हुन्छ भने तत् पश्चात भने बुँदा(ख)मा उल्लिखित शुल्क लाग्ने हुन्छ ।

 

C. हस्तलिखित राहदानीको म्याद वहाल रहेकोमा

१. म सँग हस्तलिखित राहदानीको म्याद वहाल छ , के एमआरपि बनाउनु अनिवार्य छ ?

 अनिवार्य छ  । ICAO को नियम अनुसार नोभेम्बर २४,२०१५ पश्चात एमआरपि नभई विदेश भ्रमण गर्न पाईने छैन ।

२. हस्तलिखित राहदानीको म्याद वहाल हुँदै एमआरपि बनाउन सकिन्छ ?

  सकिन्छ । यसको लागि नयाँ एमआरपि बनाउदा अबलम्बन गर्नु प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ ।

 

D. हस्तलिखित राहदानीमा भिषाको म्याद वहाल रहेकोमा

१. मेरो हस्तलिखित राहदानीमा भिषाको म्याद छ , एमआरपि बनाउन सकिन्छ ?

 सकिन्छ । पुरानो हस्तलिखित राहदानीमा भिषाको म्याद वहाल रहेको अवस्थामा पनि नयाँ एमआरपि बनाउन सकिन्छ । नयाँ एमआरपिमा पुरानो हस्तलिखित राहदानीको नम्बर राखिने भएकोले पुरानो राहदानीमा भिषाको आधारमा बिदेश भ्रमण गर्न सकिन्छ । यस प्रकार नयाँ एमआरपी जारी हुँदा cancelled without prejudice भन्ने ब्यहोराको छाप लगाईने हुँदा भिषा cancel हुँदैन ।

 याद गर्नुहोस भिषाको म्याद वहाल रहेको अवस्थामा उक्त राहदानीमा प्वाल पार्ने वा भिषामा नै cancelled छाप नलागोस भन्नका लागि राहदानी जारी गर्दाका वखत cancel गर्ने अधिकारीलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । यसरी एमआरपी लिदाको अवस्थामा दुबै राहदानी सँगै लिई यात्रा गर्नु पर्दछ ।

 

E. द्रुत सेवा प्रक्रिया

  राहदानी तत्काल जरुरी परि द्रुत सेवामा बनाउनु परेमा राहदानी विभाग काठमाण्डौँमा आवेदन दिनु पर्दछ । यस्तो सेवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा विदेश स्थित नेपाली नियोगहरुबाट प्राप्त गर्न सकिदैन ।

१. राहदानी विभागबाट द्रुत सेवाबाट एमआरपि लिन के गर्नु पर्छ ?

 आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वा बसाई सराई भएकोमा बसाई सराई भएको जिल्लाबाट एमआरपि फाराम फोटो सहित प्रमाणित गरी राहदानी विभागमा आवेदन गर्न सकिन्छ । यसका लागि दोब्बर दस्तुर लाग्ने हुन्छ र प्राविधिक वा अन्य कारण भएमा बाहेक सामान्यत आवेदन दिएको सातौ कार्यदिनमा राहदानी जारी गर्ने गरिएको छ ।

२. नागरिकता प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण कसरी गर्ने ? र के यो आवश्यक नै हो ?

  नागरिकता प्रमाणपत्र जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको हो त्यही जिल्लाबाट प्रमाणित गरिन्छ । नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्लाबाट बसाई सरेको अवस्थामा बसाईसराईको कागजात लिई हाल बसोबास गरेको जिल्लाबाट पनि प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ । नागरिकता प्रमाणीकरण नभै राहदानी विभागमा आवेदन स्वीकार हुदैन ।

३. राहदानी विभागमा कसरी आवेदन गर्ने ? कति बजेबाट आवेदन संकलन काउन्टर खुल्छन ? कति बजे सम्म आवेदन बुझाउन सकिन्छ ?

  राहदानी विभागमा आईतबार विहान ७:०० बजेबाट शुरु भई बेलुकी ४:४५ बजेसम्म, सोमबारबाट बिहिबार विहान ९:०० बजेबाट शुरु भई बेलुकी ४:४५ बजेसम्म र र शुक्रबार विहान ९:०० बजेबाट शुरु भई दिउसो २:४५ बजेसम्म राहदानी आवेदनका निमित्त टोकन नम्बर बितरण हुन्छ ।

 

४. आवेदन बुझाएपछि एमआरपि लिन आउने मिति र समय कसरी थाहा पाउने ?

 राहदानीका लागि आवेदन दिदाको दिन राहदानी लिन कहिले आउने भन्ने जानकारी गराईन्छ । यस्तो मिति सामान्यत पाचौँ कार्य दिनका दिन हुने गरेको भएता पनि कार्य बोझको कारण कहिले काँहि समय परिवर्तन हुन सक्ने हुन्छ ।

५. आवेदन बुझाएपछि एमआरपि लिन तोकिएको मितिमै आउनु पर्छ ?

  राहदानी लिन तोकिएको मितिमै आउनु पर्दछ । कथं कदाचित सो दिन उपस्थित हुन नसकेमा राहदानी विभागमा रहेको सोधपुछ काउन्टरमा गई सम्पर्क राख्नु पर्दछ र सोधपुछबाट नयाँ मितिमा आउनका लागि पुनः समय दिईन्छ ।

 

F.  हराएको राहदानी सम्बन्धी ब्यवस्था

  राहदानी हराएको खण्डमा नयाँ राहदानी (MRP)  बनाउन के गर्ने ?

राहदानी हराएको कारणले नयाँ राहदानी लिनुपर्दा माथि उल्लिखित कागजातको अतिरिक्त निम्नबमोजिमका कागजात समेत संलग्न गर्नुपर्नेछ ः

(क) राहदानी हराएको पुष्टि हुनेगरी स्थानीय प्रहरी कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन,

(ख)  हराएको राहदानी खोजतलासका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित सूचना,

राहदानी हराएको कारण नयाँ राहदानी जारी गर्नु पूर्व हराएको राहदानीको नम्बर र जसको नाममा राहदानी जारी गरिएको हो सोको सूचना नेपाल प्रहरी,नेपालस्थित इन्टरपोलको कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय तथा नेपालस्थित विदेशी नियोगलाई दिएपछि मात्र नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिनेछ ।

राहदानी हराएको अवस्थामा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनपछि मात्र नयाँ हराएको राहदानीको लागि निवेदन दिन सकिनेछ । तर विदेशमा राहदानी हराई नियोग समक्ष नयाँ राहदानीको लागि निवेदन दिँदा यस दफाबमोजिम राष्ट्रिय पत्रिकामा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन ।

 .हराएको राहदानीको हकमा दोब्बर दस्तुर लाग्नेछ ।

 

G. राहदानी सम्बन्धि विस्तृत जानकारी कहाँ पाइन्छ ?

  —राहदानीको लागि आवश्यक फाराम, फोटो लगाएतका विस्तृत विवरण विभागको वेभसाइट www.nepalpassport.gov.np मा हेर्नु होला ।

 सावधानः राहदानी बनाउन प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शुल्कको अतिरिक्त कुनै थप शुल्क तिर्नु पर्दैन,कसैले कुनै पनि बाहानामा अनधिकृत रुपमा रकम मागेमा गोप्य रुपमा उजुरी दिन सकिनेछ । हुलाकबाट वा विभागको इ–मेल communication@ nepalpassport.gov.np मार्फतपनि यस्ता उजुरी गर्न सकिनेछ । विभागमा सेवा लिदाँ नेपाल सरकारले तोकेको राजश्व रकम बाहेक कुनै थप रकम कसैलाई बुझाउनु पर्दैन । यस प्रकारको कुनै उजुरी भएमा सिधै देहायको ठेगानामा जानकारी गराउन सकिन्छ :–

 

 

श्री महानिर्देशक

राहदानी विभाग, नारायणहिटी

टेलिफोनः ०१–४४१६०१०,११,१२,१३,१४,१५

ई–मेलः dg@nepalpassport.gov.np

वेभसाइटः www.nepalpassport.gov.np