NS/ISO 9001:2015 प्रमाणिकृत नेपालको पहिलो सरकारी निकाय

हराएको राहदानी सम्बन्धी व्यवस्था

  • राहदानी हराएको कारण नयाँ राहदानी जारी गर्नु पूर्व हराएको राहदानीको नम्बर र जसको नाममा राहदानी जारी गरिएको हो सोको सूचना नेपाल प्रहरी, नेपालस्थित इन्टरपोलको कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय तथा नेपालस्थित विदेशी नियोगलाई दिएपछि मात्र नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिनेछ ।
  • राहदानी हराएको अवस्थामा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन पछि मात्र नयाँ राहदानीको लागि निवेदन दिने व्यवस्ता खारेज गरिएको छ, अब राहदानी हराएर नया बनाउनु परेमा प्रहरी रिपोर्ट र पत्रिका मा प्रकाशन गर्न पर्ने छैन।
  • हराएको राहदानीको हकमा दोब्बर दस्तुर लाग्नेछ।