डाउनलोड


1. सूचना सूचिकृत डाउनलोड
2. राहदानी फारम डाउनलोड
3. राहदानीका लागि भरिएका दुई प्रति फारामहरु मध्ये एक प्रति राहदानीको फारामको पछाडि पट्टी ना. प्र. को आधिकारिकता पुष्टि गर्न लेखिने पत्रको व्यहोरा । डाउनलोड