NS/ISO 9001:2015 प्रमाणिकृत नेपालको पहिलो सरकारी निकाय

 यात्रा अनुमतिपत्रका लागि निवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी

  • यात्रा अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिँदा नियमावलीको अनुसूची १ मा तोकिएबमोजिमको फाराम भर्नुपर्नेछ ।
  • शरणार्थीले यात्रा अनुमतिपत्रका लागि निवेदन फाराम भर्दा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय वा मातहतका निकायद्वारा जारी शरणार्थी परिचयपत्रमा उल्लिखित नाम, थर, जन्ममिति, जन्मस्थान, राष्ट्रियता, ठेगाना, लिङ्ग सम्बन्धी विवरण भर्नुपर्नेछ । त्यस्ता निवेदकले नागरिकतारअनुमतिपत्र नं। सम्बन्धी महलमा शरणार्थी परिचयपत्र नं तथा जारी मिति र स्थानमा त्यस्तो शरणार्थी परिचयपत्र जारी भएको मिति र स्थान उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै निजले पहिले यात्रा अनुमतिपत्र लिएको भए सो को जारी मिति र स्थान दुबै खुलाउनुपर्नेछ । एकभन्दा बढी यात्रा अनुमतिपत्र लिएको भएमा पछिल्लो यात्रा अनुमतिपत्रको नम्बर र जारी मिति तथा स्थान उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।