Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

नेपाल सरकार

परराष्ट्र मन्त्रालय

राहदानी विभाग


राहदानी विभागबाट राहदानी प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु


पूर्व प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली (Pre-live Enrollment) बाट राहदानीका लागि आवेदन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरुले निम्नबमोजिमका कागजात अनिवार्य रुपमा लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छः-

१. Pre-live Enrollment बाट विवरण भरी पेश (Submit) गरेपश्चात्  प्राप्त भएको Barcode सहितको फाराम वा Barcode,

२. सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्रमाणपत्र / नाबालाक परिचयपत्रको प्रमाणित verification फाराम,

३. नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र / नाबालाक परिचयपत्रको सक्कल,

४.  पुरानो राहदानी (यदि लिएको भए),

५. राहदानी नियमावलीमा तोकिएबमोजिमको शुल्क ।

नोटः-

१) पूर्व प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली (Pre-live Enrollment) बाट राहदानी फाराम भर्नका लागि राहदानी विभागको वेभसाइट www.nepalpassport.gov.np मा login गर्नुहुन अनुरोध छ ।

२) अनलाईन फाराम कम्प्युटर वा स्मार्टमोवाईलबाट पनि भर्न सकिनेछ ।