Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

राहदानी संग्रहालय स्थापना सम्बन्धी सूचना


मिति : २०७८/०३/०८

राहदानी संग्रहालय स्थापना सम्बन्धी सूचना राहदानी संग्रहालयको स्थापनाको लागि राहदानी विभागले संग्रहालयमा राख्न पुराना तथा ऐतिहासिक राहदानीहरु एवम् राहदानी सम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज, लेख तथा रचना आदि संकलन गर्ने कार्य शुरु गरिरहेको छ। अतः इच्छुक महानुभावहरुमा आफू वा आफ्नो घर परिवारमा रहेको संग्रहणीय राहदानी वा विदेशमा यात्रा गर्नको लागि जारी गरिएका कागजात, लेख, रचना, सूचना वा संग्रहालयमा राख्न उपयुक्त हुने खालका कागजात विभागलाई उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु हुन अनुरोध छ। यसरी प्राप्त सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा संस्थाको सहमतिमा नाम ठेगाना समेत उल्लेख गरी सुरक्षितसाथ संग्रहालयमा राखिने व्यहोरा समेत अनुरोध गरिन्छ। राहदानी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालय फोन नं. ४४१६०१०, ४४१६०११