Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५(३) अनुसारको प्रयोजनका लागि राहदानी विभागसँग सम्बन्धित आ. व. २०७६/७७ को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण