Our Moto: Quality, Transparency and Citizen-Friendly Service
Notice:
 TOTAL NUMBER OF e-PASSPORTS PRODUCED AS OF Jestha, 2081 : 3,305,778
OFFICIAL WORKING HOURS :  SUN – THU (10 AM TO 5 PM ) , FRIDAY (10 AM TO 3 PM ) 
It is important not to use a lost or stolen passport for travel, even if the lost passport is later found.
For District Administration Office/Area Administration Office and abroad Missions, kindly contact respective enrollment centers for appointment information.

The First NS/ISO 9001:2015
Certified Government Organization of Nepal

Quality Policy

Department of Passport Nepal

Quality Policy

Quality Policy of Department of Passports as per ISO 9001:2015

                                राहदानी विभागको गुणस्तर नीति

सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी भई पूर्ण पारदर्शी रूपमा शीघ्र, प्रभावकारी पुर्वानुमानयोग्य र सुरक्षित सेवा प्रदान गर्न राहदानी विभाग प्रतिबद्ध छ। विभागले प्रचलित राहदानी ऐन, नियमावली र कार्यविधिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) को Doc 9303 अनुरूप नेपाली नागरिक र अन्य योग्य व्यक्तिलाई राहदानी र यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने गर्दछ।

साथै, हामी

·       नागरिक बडापत्र अनुरूपको गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न,

·       राहदानी डाटाबेसको सुरक्षा र संरक्षण गर्न,

·       सक्षम एवं उत्प्रेरित मानव संसाधन परिचालन गर्न,

·       सरोकारवालाहरूको आवश्यकता र अपेक्षालाई पुरा गर्न आफ्नो सेवालाई निरन्तर रूपमा सुधार गर्न,

प्रतिबद्ध छौं।

Share This::